Cardul european de sănătate – informații

Începand cu anul 2007, persoanele asigurate de pe teritoriul Romaniei pot solicita cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS), care le dă dreptul la asistenta medicala devenită necesară în timpul şederii temporare  pe teritoriul  statelor membre UE, Spaţiul Economic European sau Confederaţiei Elveţiene.

Acest  card se eliberează la cerere. Asiguratul va depune în scris la sediul casei de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află o cerere (publicată în format pdf).

Asiguratul va intra in posesia cardului în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic naţional care gestionează aplicarea regulamentelor europene privind drepturile asiguraţilor aflaţi în şedere temporară într-un stat membru al UE. În cazul în care circumstanţe excepţionale împiedică eliberarea Cardului European sau dacă există situaţii de urgenţă care ar face necesară eliberarea cardului în mai puţin de 7 zile lucrătoare, casa de asigurări de sănătate va elibera un certificat provizoriu de înlocuire a cardului (CIP)

Costul cardului european este suportat din FNUASS ( Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate)

Perioada de valabilitate a Cardului European de Asigurări de Sănătate este de 1 an de la data emiterii.

Asiguratul care posedă CEASS beneficiază de serviciile medicale devenite necesare,  în timpul şederii  temporare pe teritoriul unui stat membru al UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene, in aceleaşi condiţii ca şi asiguraţii din ţara în care s-a deplasat.

Pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate sunt publicate informațiile generale despre acest card, precum și modalitatea de obținere (împreună cu formularul-tip necesar).